تبلیغات

08:521398/6/19
عاشورای حسینی تسلیت باد

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است از مردم گمراهِ جهان راه مجویید نزدیک ترین راه به الله حسین است ـ عاشورای حسینی تسلیت باد