عکس روز

09:581398/5/30
زنان شاغل در شرکت ملی نفت

*سخت کوشی کلید موفقیت است موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت بلکه با مداومت و پشتکار حاصل می شود* زنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران