تبلیغات
1398/7/17 چهارشنبه مذمت تهمت امام جعفر صادق(ع) می‌فرمایند :هر کس تو را فريب داد نبايد امين بشماري و هر کس را امين يافتي متهم نکن.