عکس روز

09:401398/12/12
زنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران

*ورزش، سازگاري با ديگران* زنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران‌ـ‌روستای وردیج