متون عمومی

شبکه مشاوران


مشاور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور زنان
 

♦ مشاور مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در امور زنان
♦ مشاور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
♦ مشاور مديرعامل شركت نفت فلات قاره در امور زنان
♦ مشاور مديرعامل شركت ملي حفاري ايران در امور زنان
♦ مشاور مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در امور زنان
♦ مشاور مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت در امور زنان

♦ مشاور مديرعامل شركت پايانه‌هاي نفتي در امور زنان
♦ مشاور مديريت صادرات گاز ايران در امور زنان
♦ مشاور مديرعامل شركت نفت و گاز اروندان در امور زنان
♦ مشاور مديرعامل سازمان بهداشت و درمان در امور زنان
♦ مشاور مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس در امور زنان
♦ مشاور مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در امور زنان
♦ مشاور مديرعامل شركت نفت خزر در امور زنان
♦ مشاور مديريت اكتشاف در امور زنان
♦ مشاور معاون مديرعامل در امور عمليات غيرصنعتي در امور زنان

♦ مشاور مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا در امور زنان
♦ نماينده امور زنان در مديریت توسعه منابع انساني
♦ نماينده امور زنان در مديریت برنامه‌ريزي تلفيقي
♦ نماينده امور زنان در امور بين‌الملل
♦  نماينده امور زنان در اداره آموزش
♦ نماينده امور زنان در امور ورزش
♦ نماينده امور زنان در امور مالي