عکس روز

11:011399/2/22
مدافعان سلامت

مدافعان سلامت در بیمارستان نفت