نظرسنجی
1397/12/1 چهارشنبه نظرسنجی دریافت نقطه نظرات همکاران مایه دلگرمی ماست امور زنان شرکت ملی نفت ایران آماده دریافت نقطه نظرات همکاران محترم است.
نظرخواهی