تبلیغات

10:271399/4/8
نیکی به پدر و مادر

*نظر الولد الی والدیه حبا لهما عبادة* نگاه محبت‌آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است. حضرت محمد(ص)