عکس روز

11:061399/3/18
مدافعان سلامت

زنان پرستار در صف اول مقابله و درمان کرونا هستند. قدردان مهربانی‌های آنها هستیم.