تبلیغات

13:221400/1/14
اندرز حضرت زهرا

حضرت فاطمه(س): «الْجارُ ثُمَّ الدّارُ» اول همسایه سپس خود. اول باید در فکر مشکلات و آسایش همسایه و نزدیکان و سپس در فکر خویشتن بود.