نظرسنجی

13:111397/12/1
نظرسنجی

دریافت نقطه نظرات همکاران مایه دلگرمی ماست
امور زنان شرکت ملی نفت ایران آماده دریافت نقطه نظرات همکاران محترم است.
نظرخواهی