متون عمومی

معرفی کتاب


قرآن و زن

نویسنده: آمنه ودود
مترجمان: اعظم پویا، معصومه آگاهی
موضوع: زنان در قرآن، بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن
انتشارات: حکمت

چکیده:

سخن اصلی قرآن و زن آن است که بی عدالتی در مواجهه با زن در تاریخ سنت اسلامی با این واقعیت مرتبط است که زنان سهمی در فهم و تفسیر قرآن نداشته‌اند و در نتیجه همه مفاهیم و احکام اسلامی برآمده از قرآن مطابق با نیازها و دغدغه‌های مردان شکل گرفته‌است. در این کتاب تلاش شده تا از طریق بازخوانی متن قرآن مطابق با فهم و انتظارات زنان در دنیای جدید به تفسیری نو از برخی مفاهیم و احکام اسلامی درباره زنان دست یابد.
این کتاب در 194 صفحه و با عناوین: چگونه تلقی‌های مختلف از زن بر تفسیر قرآن اثر می‌گذارد؟ آفرینش انسان در قرآن، دیدگاه قرآن درباره زن در دنیا، آخرت در قرآن، حقوق و نقش‌های زن و نتیجه‌گیری منتشر شده‌است.