نشستهای تخصصی

15:401398/7/15
کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک-مدرس دکتر علی داوری