نشستهای تخصصی

10:031397/5/8
کارگاه آموزشی بهبود کیفیت زندگی-شرکت نفت مناطق مرکزی ایران-دکتر مهدی حاج اسماعیلی