عکس روز
1398/5/30 چهارشنبه زنان شاغل در شرکت ملی نفت *سخت کوشی کلید موفقیت است موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت بلکه با مداومت و پشتکار حاصل می شود* زنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران