عکس روز
1398/5/19 شنبه زنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران *حس خوب شادابی و نشاط با ورزش* زنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران-روستای وردیج